Java LeetCode每日一题-从易到难带你领略算法的魅力(十七):最接近的三数之和

LeetCode每日一题 专栏收录该内容
21 篇文章 2 订阅

1.题目要求

 • 给定一个包括 n 个整数的数组 nums 和 一个目标值 target。找出 nums 中的三个整数,使得它们的和与 target 最接近。返回这三个数的和。假定每组输入只存在唯一答案。

2.题目示例

 • 示例:
输入:nums = [-1,2,1,-4], target = 1
输出:2
解释:与 target 最接近的和是 2 (-1 + 2 + 1 = 2)

3.提示

 • 3 <= nums.length <= 103
 • -103 <= nums[i] <= 103
 • -104 <= target <= 104

4.解题

4.1 解题思路

 1. 首先这道题的大致思路是和上一题(三数之和-传送门)是一样的,大家可以先去看看上一题的思路。看懂了回来,这道题就简单了
 2. 基于上一题的思路,我们只需要做一点小优化,比如在三数和等于target时直接返回

4.2 业务代码

class Solution {
  public int threeSumClosest(int[] nums, int target) {
    Arrays.sort(nums);
    int n = nums.length;
    int best = 10000000;

    // 枚举 a
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      // 保证和上一次枚举的元素不相等
      if (i > 0 && nums[i] == nums[i - 1]) {
        continue;
      }
      // 使用双指针枚举 b 和 c
      int j = i + 1, k = n - 1;
      while (j < k) {
        int sum = nums[i] + nums[j] + nums[k];
        // 如果和为 target 直接返回答案
        if (sum == target) {
          return target;
        }
        // 根据差值的绝对值来更新答案
        if (Math.abs(sum - target) < Math.abs(best - target)) {
          best = sum;
        }
        if (sum > target) {
          // 如果和大于 target,移动 c 对应的指针
          int k0 = k - 1;
          // 移动到下一个不相等的元素
          while (j < k0 && nums[k0] == nums[k]) {
            --k0;
          }
          k = k0;
        } else {
          // 如果和小于 target,移动 b 对应的指针
          int j0 = j + 1;
          // 移动到下一个不相等的元素
          while (j0 < k && nums[j0] == nums[j]) {
            ++j0;
          }
          j = j0;
        }
      }
    }
    return best;
  }
}

4.3 运行结果

结果

5.总结

 • 如果大家有新的想法欢迎在下面留言
 • 1
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

打赏
文章很值,打赏犒劳作者一下
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 鲸 设计师:meimeiellie 返回首页

打赏

地球村公民

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值